Polityka Prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI SERCE DZIECKA IM. DINY RADZIWIŁŁOWEJ

 

 

Niniejszy dokument stanowi informację dla podmiotów danych (w tym dla Ciebie) odnośnie zasad na jakich przetwarzamy dane osobowe.

 

 

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE

 

 

Jako Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 przetwarzamy dane osobowe we własnych, niżej opisanych w dokumencie celach. W takim przypadku jesteśmy administratorem danych osobowych.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować osobiście w siedzibie Fundacji lub pocztą tradycyjną (adres j.w.), oraz za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

SPOSÓB POZYSKIWANIA DANYCH

 

 

Dane osobowe pozyskujemy głównie i w większości bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. W niektórych sytuacjach dane osobowe otrzymujemy od osób trzecich (w tym np. od naczelników właściwych US). Dane osobowe pozyskujemy także ze źródeł ogólnie dostępnych w tym także z sieci Internet.

 

 

CZYJE DANE PRZETWARZAMY

 

 

W ramach działalności Fundacji przetwarzamy dane osobowe:

 - naszych pracowników oraz współpracowników,

- lekarzy, z którymi współpracujemy,

- innych członków personelu medycznego, z którymi mamy kontakt podczas realizacji naszych działań,

naszych podopiecznych oraz ich rodzin,

przedstawicieli prasy i mediów,

dane darczyńców oraz osób dokonujących wpłat w imieniu darczyńców,

dane osób przekazujących nam 1% podatku,

dane osób biorących udział w naszych publicznych wydarzeniach (zarówno artystów jak i uczestników),

dane osób kontaktujących się z nami,

subskrybentów newslettera,

osób biorących udział w konkursach,

osób wypełniających ankiety,

osób odwiedzających naszą stronę oraz funpage na portalu Facebook.

 

 

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

 

Dane osobowe przetwarzamy w celach:

pracowniczych (wywiązania się z naszych obowiązków jako pracodawcy lub zleceniodawcy)

wykonania umowy o zbiórkę celową lub udzielenia pomocy w ramach działalności statutowej Fundacji,

kontaktowych,

promocji naszych działań oraz szerzenia idei dobroczynności,

wykonania umowy darowizny,

rozliczeniowych, realizacji woli dysponentów 1% oraz podziękowań tym osobom,

udziału w określonych wydarzeniach publicznych,

kontaktowych,

otrzymywania newslettera,

udziału w konkursach i przyznania nagrody,

poznania opinii na określone tematy,

archwizacyjnych,

dowodowych,

rozliczeń,

rachunkowych,

dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Szczegółowa informacja o celach przetwarzania przez nas danych osobowych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

 

 

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

 

 

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Zakres zbieranych danych wyznaczany jest treścią formularzy, umów bądź przepisami prawa, na których się opieramy.

 

Jeżeli kontaktujesz się z nami prosimy o podawanie danych uwzględniając ww. zasadę. W przypadku gdy podasz więcej danych niż jest to konieczne do realizacji danego celu będziemy zmuszeni je usunąć.

 

 

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

 

Przetwarzając dane osobowe opieramy się głównie na następujących podstawach:

- dane darczyńców oraz dane naszych podopiecznych przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań  na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

-  dane lekarzy, członków personelu medycznego, przedstawicieli prasy i mediów, osób biorących udział w publicznych wydarzeniach przez nas organizowanych, dane osób kontaktujących się z nami oraz dane osób przekazujących nam 1% podatku w celu wysyłania do nich podziękowań, przetwarzamy albowiem jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas,

-  dane osobowe subskrybentów newslettera, osób przekazujących nam 1% podatku, osób biorących w konkursach oraz wypełniających ankiety a także dane naszych podopiecznych dotyczące zdrowia przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody,

Szczegółowa informacja o podstawach prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

 

 

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 

 

Dane osobowe, w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą przetwarzamy przez okres niezbędny do celów, w których dane te są przetwarzane.

 

Informacja o okresie przechowywania danych jest przez nas wskazywana we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

 

 

ODBIORCY DANYCH CZYLI KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

 

 

Dane osobowe przekazujemy naszym podmiotom przetwarzającym oraz innym administratorom danych tj: firmom świadczącym obsługę IT Fundacji, firmom świadczącym obsługę księgową i kadrową, stołówkom szpitalnym, hotelom, aptekom, lekarzom oraz drukarniom. Odbiorcy danych są wskazywani każdorazowo we właściwych klauzulach informacyjnych udostępnianych przed podaniem danych osobowych.

 

 

TWOJE PRAWA

 

 

Masz prawo żądać od nas dostępu do Twoich danych osobowych, w szczególności, w ramach tego prawa, możesz nas zapytać o to:

jakie Twoje dane i w jaki celu są przez nas przetwarzane,

komu ujawniamy Twoje dane,

jaki jest planowany okres przechowywania Twoich danych osobowych, a gdy nie jest to

możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

czy w stosunku do Ciebie podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy

odbywa się wobec Ciebie profilowanie,

czy przekazujemy Twoje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

Masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe.

 

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w przypadku gdy:

dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przerwarzane

wycofałeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania (w przypadku gdy przetwarzanie opiera się na Twojej zgodzie),

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

przewidzianego w prawie.

 

Masz prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych,

jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu;

nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

Masz prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych oraz masz prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany.

 

Masz prawo sprzeciwu z przyczyn dotyczących Twojej szczególnej sytuacji w przypadku gdy przetwarzamy Twoje dane w celu uzasadnionym swoim prawnym interesem. W takim przypadku możemy jednak odmówić uwzględnienia Twojego sprzeciwu, jeżeli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności osoby. Sprzeciw możesz wycofać wysyłając do nas e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, zgodę możesz cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać wysyłając do nas e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przysługuje Ci skarga do właściwego organu nadzorczego.

 

 

PLIKI COOKIE

 

 

Nasza strona internetowa www.sercedziecka.org.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych i przeznaczone są do korzystania z tych stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na naszej stronie internetowej nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Używamy „cookies sesyjne” – pliki tymczasowe –  które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki tymczasowe są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu dostosowania zawartości naszej strony do preferencji użytkownika i urządzenia, przeglądarki oraz systemów informatycznych, optymalizacji korzystania ze strony przez użytkownika, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Oznacza to, że wykorzystywane przez nas pliki cookies służą:

konfiguracji stron internetowych – umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych.

bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych – umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych.

oceny stanu sesji – umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.

usprawnienia procesów – umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji.