Sprawozdanie ze Zbiórki Publicznej 2010

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Prowadzonej Przez Fundację Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej w 2010 roku.

Organizator zbiórki: Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej z siedzibą

w Warszawie, ul. Narbutta 27/1, 02-536 Warszawa.

Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 3/2010 z dnia 7 stycznia 2010r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 169 272,80 zł. (słownie sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt groszy).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:
1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 12 1160 2220 0000 0001 4668 2533, wpłacono kwotę 160 911,80 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset jedenaście złotych osiemdziesiąt groszy).
2. zbiórka ofiar do zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych w obiektach za zgodą ich właścicieli lub użytkowników - nie prowadzono zbiorki do skarbon.
3. Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich zebrano kwotę 8 361,00 zł. (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden złotych). Środki zebrane do puszek zostały wpłacone na konto bankowe o numerze 12 1160 2220 0000 0001 4668 2533.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:

1. finansowanie noclegów rodziców podczas hospitalizacji dziecka w kwocie 5 354,98 zł. (słownie pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).

2. pokrycia kosztów dojazdów z dzieckiem na konsultacje medyczne w kwocie 3 756,93 zł. (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).

3. pokrycie kosztów operacji zagranicznych przeprowadzanych w Klinice Kardiochirurgii w Monachium w kwocie 89 059,02 zł. (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych dwa grosze).

4. zakup leków oraz środków pielęgnacyjnych w kwocie 13 248,14 zł. (słownie trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych czternaście groszy).

5. pokrycie kosztów rehabilitacji 1 562,93 zł. (słownie: tysiąc pięćset sześćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze).

6. zakup sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego z przeznaczeniem do rehabilitacji dziecka w warunkach domowych 11 948,08 zł. (słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych osiem groszy).
Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze :
Fundacja Serce Dziecka nie prowadziła zbierania ofiar w naturze.
Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków:

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:


1. Opracowanie, druk i dystrybucja materiałów promocyjnych w kwocie 1 081,25 zł. (słownie: tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia pięć groszy)

2. Koszt ogłoszeń prasowych i spotów radiowych – koszt ogłoszeń prasowych i spotów radiowych nie został pokryty z środków zbiórki.

3. Koszt zakupu skarbon i puszek kwestorskich – koszt zakupu skarbon i puszek kwestorskich nie został pokryty z środków zbiórki.

4. Opłata bankowa związana z prowadzeniem rachunku w kwocie 29,00 zł. (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych)
Zarząd Fundacji Serce Dziecka informuje, że z łącznie zebranej kwoty 169 272, 80 zł. zostało wydanych łącznie 126 040, 33 zł. i pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 43 232,47 zł..
Środki pozyskane z prowadzonej zbiorki publicznej były w części przeznaczone na finansowanie leczenia i rehabilitacji podopiecznych Fundacji Serce Dziecka - dzieci z wrodzonymi wadami serca, które wymagają wieloetapowego leczenia trwającego niejednokrotnie latami, dlatego też rozliczenie nierozdysponowanej kwoty środków zebranych w 2010 r. nastąpi w latach przyszłych.

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 43 232,47 zł.. uzyskana za zbiórki publicznej nr 3/2010 zostanie przeznaczona na sfinansowanie powołanych celów w latach przyszłych.

W imieniu Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Beata Kulesza
Prezes Zarządu

Katarzyna Parafianowicz
Wiceprezes Zarządu