Organizacja Fundacji

Organami Fundacji powołanymi na mocy Statutu Fundacji są:

 • Rada Fundacji
 • Zarząd
 • Komisja Rewizyjna

Działalność lokalna realizowana jest głównie poprzez Przedstawicieli Fundacji i wolontariuszy.

Podstawową działalnością Fundacji jest działalność statutowa na rzecz dzieci z wadami serca.
Wydzielonymi sprawozdawczo i księgowo obszarami działań są:

 • zbiórki celowe prowadzone na rzecz konkretnych dzieci
 • zbiórki celowe prowadzone na rzecz określonych ośrodków zdrowia
 • działalność gospodarcza

Wydzielonymi, zarówno organizacyjnie jak i księgowo, obszarami działań statutowych są również Fundusze stanowiące odrębne organizacyjnie jednostki, zarządzane przez Dyrektórów Zarządzających tymi Funduszami.
W chwili obecnej mamy 3 takie Fundusze:

 • Fundusz Dorosłych - działający na rzecz dorosłych z wadami serca,
 • Fundusz "Marcin" - działający na rzecz dzieci, które straciły rodzica lub opiekuna,
 • Fundusz "Dominika" - działający na rzecz dzieci chorych i upośledzonych, których rodziny znalazły się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej.
 • RADA FUNDACJI
 • ZARZĄD FUNDACJI
 • DYREKTORZY ZARZĄDZAJĄCY
 • KOMISJA REWIZYJNA

Rada Fundacji jest organem stanowiącym i opiniującym i składa się z dwunastu członków.

Do kompetencji Rady Fundacji należy:  wytyczanie głównych kierunków działalności:

 • uchwalanie zmian statutu Fundacji
 • uchwalanie planów oraz strategii działania Fundacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz mianowanie Prezesa i Wiceprezesów Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 • uchwalanie regulaminów Rady Fundacji, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ,
 • powoływanie funduszy wydzielonych i powierzonych,
 • powoływanie Komitetów i Rad przy Fundacji, w tym o charakterze programowym, doradczym lub honorowym,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 • wszystkie inne sprawy nie przekazane uchwałą Rady Fundacji lub postanowieniem niniejszego statutu do kompetencji Zarządu Fundacji lub Komisji Rewizyjnej.


  Członkowie Rady Fundacji
   

Zarząd Fundacji jest organem kierującym i reprezentującym i składa się z 5 członków. Ze względu na fakt, ze Rada Fundacji jest organem o charakterze programowym nie będącym organem kontrolnym, do Zarządu zostali powołani członkowie Rady. Zarząd powoływany jest na okres 3 lat.

Do zakresu zadań Zarządu należy:

 • kierowanie Fundacją,
 • realizacja celów statutowych,
 • reprezentowanie Fundacji,
 • opracowywanie planów oraz strategii działania Fundacji,
 • podejmowanie bieżących decyzji związanych z działalnością statutową Fundacji, nie przekazanych do kompetencji innych organów,
 • kierowanie i zarządzanie majątkiem Fundacji i funduszami Fundacji,
 • ustalanie zasad funkcjonowania i zarządzania funduszami Fundacji oraz powoływanie i odwoływanie osób zarządzających Funduszami, Komitetów i Rad przy Funduszach, w tym o charakterze programowym, doradczym lub honorowym
 • uchwalanie regulaminów działania funduszy wydzielonych i powierzonych,
 • określanie szczegółowych zasad pracy Zarządu i Fundacji,
 • ustanawianie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
 • przyjmowanie zapisów, darowizn, subwencji i dotacji,
 • nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego oraz zaciąganie, zobowiązań w imieniu Fundacji,
 • prowadzenie działalności gospodarczej oraz określanie jej kierunków, form działania i zakresu,
 • zatrudnianie pracowników,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowego i z działalności  Fundacji,
 • występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o zmiany w statucie Fundacji, połączenie z inną Fundacją, likwidację Fundacji.
 • ustanawianie i przyznawanie odznak i tytułów honorowych oraz innych nagród i wyróżnień.

  Człoknowie Zarządu Fundacji

Dyrektorzy Zarządzający na bieżąco kierują określonymi obszarami działaności statutowej, zgodnie z ogólnymi kierunkami ustalonymi przez Radę Fundacji i szczegółowymi planami działania ustalanymi przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji. Komisja składa się z 3 członków. Obecnie w jej skład wchodzi prawnik, biegły rewident i dyrektor finansowy.

Do zakresu zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 • nadzór nad działalnością Fundacji,
 • kontrola pracy Zarządu Fundacji, pełnomocników Fundacji oraz pracowników i jednostek organizacyjnych Fundacji,
 • kontrolowania stanu majątkowego, bilansu i wyników ekonomicznych Fundacji,
 • ocena pracy Zarządu,
 • zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.

  Członkowie Komisji Rewizyjnej
   

PRZEDSTAWICIELE FUNDACJI

Przedstawiciele Fundacji realizują działania statutowe w terenie i w określonych obszarach działalności.


Do zakresu zadań realizowanych przez Przedstawicieli należy:

 • realizacja działań w określonym obszarze działalności programowej np. :
  prowadzenie strony internetowej, moderowanie forum, współpraca z Członkami Fundacji i osobami potrzebującymi pomocy Fundacji, organizacja akcji informacyjnych,
 • opracowywanie informacji na stronę internetową, materiałów informacyjnych,
 • organizacja i nadzorowanie imprez lokalnych
 • prowadzenie działań nastawionych na pozyskiwanie środków – np. kampanie 1%, aktywne poszukiwanie sponsorów,
 • utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami lokalnymi,
 • współpraca i uzgadnianie podejmowanych działań z innymi Przedstawicielami działającymi na tym samym terenie,
 • bieżący kontakt z personelem medycznym w celu zapewnienia dobrej współpracy, dystrybucji informacji o Fundacji, akcjach, informacji dla rodziców, aktualizacji gazetek szpitalnych, uzyskiwanie informacji o rodzicach w trudnej sytuacji finansowej i dzieciach długotrwale przebywających w szpitalu,
 • dystrybucje materiałów Fundacji do ośrodków medycznych zwłaszcza na oddziały kardiologii i kardiochirurgii, oddziały położnicze, przychodnie pediatryczne, neonatologiczne, kardiologiczne,
 • nawiązywanie współpracy z stołówkami i hotelami przyszpitalnymi,
 • utrzymywanie kontaktów i integracja z Członkami Fundacji przebywającymi w rejonie Przedstawiciela, przekazywanie informacji o Fundacji i organizowanych akcjach, korespondencja z Członkami Fundacji, przekazywanie formularzy do wypełnienia,
 • organizacja grup wsparcia,
 • kontakt z osobami wymagającymi pomocy finansowej i występowanie z wnioskami o pomoc (finansową i rzeczową), uzyskiwanie dokumentacji niezbędnej do podjęcia decyzji o udzieleniu pomocy,

Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności w zakresie:

 • działalności wydawniczej i poligraficznej,
 • sprzedaży detalicznej książek, gazet i artykułów piśmiennych,
 • doradztwa,
 • reklamy,
 • działalności związanej z organizacją targów, wystaw i konferencji, imprez celowych i okolicznościowych,
 • działalności związanej z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • udzielania pożyczek ze środków własnych (nie zastrzeżone dla działalności banków i innych instytucji finansowych),
Decyzje o podjęciu i zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej z określeniem szczegółowego zakresu podejmuje Rada Fundacji.

W chwili obecnej Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie działalności wydawniczej. Wydaliśmy książkę "Dziecko z wadą serca - poradnik dla rodziców"