CELE

Celem działania Fundacji jest:

 • działanie na rzecz dzieci z wadami i chorobami serca oraz ich rodzin,
 • szerzenie wiedzy o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu,
 • działanie na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym.

Fundacja może wspierać różnorodne formy aktywności społecznej w zakresie zbieżnym z celami Fundacji.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. uruchamianie funduszy powierzonych i wydzielonych, jako metody zbierania środków finansowych na określone cele, mieszczące się w celach statutowych Fundacji,
 2. wspieranie i promowanie działań charytatywnych,
 3. opracowywanie, promowanie, a także wspieranie materialne, rzeczowe i intelektualne działań w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
 4. organizowanie szkoleń, spotkań, odczytów, seminariów, konferencji służących przekazywaniu wiedzy i doświadczeń w zakresie realizacji celów Fundacji,
 5. upowszechnianie wiedzy o chorobach dzieci, możliwości ich leczenia oraz ośrodkach medycznych w szczególności w formie publikacji, wywiadów, odczytów, seminariów, konferencji oraz poprzez stronę internetową i wszelkie inne formy masowego przekazu,
 6. umożliwienie wzajemnego kontaktu rodzinom dotkniętym chorobą dziecka,
 7. organizowanie wymiany doświadczeń osób i organizacji działających w zakresie pomocy dzieciom, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałających problemom społecznym,
 8. bezpośrednie wspieranie materialne:
  • osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zwłaszcza dzieci wymagających leczenia,
  • instytucji działających na rzecz dzieci, ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, kultury oraz przeciwdziałania problemom społecznym,
  • osób fizycznych, w szczególności poprzez przyznawanie stypendiów o charakterze naukowym i socjalnym oraz finansowanie udziału w szkoleniach, spotkaniach, odczytach, seminariach i konferencjach,
 9. publikację materiałów promocyjnych i informacyjnych, w zakresie realizacji celów Fundacji,
 10. współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi, prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami Fundacji.