E-BOOK Spis Treści

 
Wstęp do książki  
  Autorzy 5
  Dina Radziwiłłowa 1963–2006 7
  Spis treści 9
     
Przedmowa  
   
1. Anatomia zdrowego serca  
  Budowa zdrowego serca i układu krwionośnego 19
  Układ przewodzący serca 25
  Krążenie krwi w trakcie życia płodowego i zmiany po urodzeniu 26
     
2. Przyczyny wrodzonych wad serca i ryzyko urodzenia kolejnego dziecka z wadą serca
  Przyczyny i ryzyko urodzenia kolejnego dziecka z wadą serca 31
     
3.  Wykrywanie wad serca przed urodzeniem – rola diagnostyki prenatalnej
   Badania ultrasonograficzne i echokardiograficzne 35
   Pierwsze USG 36
   Drugie USG 38
   Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń rytmu serca płodu 40
   Podsumowanie 42
     
4.
  Najczęstsze symptomy wad serca 45
  Charakterystyczne szmery skurczowe 46
  Sinica ośrodkowa 46
  Niewydolność krążenia 46
  Świst powstający w momencie wdechu 47
  Ból wieńcowy 47
  Omdlenia spowodowane wysiłkiem i(lub) stresem psychicznym 47
  Objawy dodatkowe 47
  Konieczne badania  48
     
5. Wybrane badania diagnostyczne  
  Badanie krwi 49
  Morfologia krwi. 51
  Badanie gazometryczne i równowaga kwasowo-zasadowa 51
  Badanie moczu 53
  Pulsoksymetria – pomiar saturacji 55
  Badanie radiologiczne 56
  Badanie elektrokardiograficzne – EKG 58
  Badanie holterowskie EKG 59
  Badanie echokardiograficzne 61
  Technika wykonania badania 62
  Częstotliwość wykonywania badania echokardiograficznego 65
  Magnetyczny rezonans jądrowy 65
     
6. Badania inwazyjne i zabiegi lecznicze w wadach wrodzonych serca u dzieci  
  Cewnikowanie serca 69
  Ryzyko związane z cewnikowaniem serca 71
  Ryzyko związane z zabiegami interwencyjnymiw wadach wrodzonych serca 71
  Wskazania do wykonania diagnostycznego cewnikowania serca 72
  Zabiegi interwencyjne w wadach wrodzonych serca 73
  Atrioseptostomia balonowa (zabieg Rashkinda) 74
  Poszerzanie zwężonych tętnic płucnych 75
  Inne zabiegi interwencyjne 77
     
7. Wady serca  
  Wstęp 79
  Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty) 80
  Zwężenie aorty 85
  Podzastawkowe zwężenie aorty 85
  Zastawkowe zwężenie aorty 88
  Nadzastawkowe zwężenie aorty 92
  Zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej 94
  Zwężenie lub niedomykalność zastawki mitralnej/dwudzielnej 98
  Serce trójprzedsionkowe 100
  Przetrwały przewód tętniczy (Botalla) 101
  Okienko aortalno-płucne 104
  Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej 106
  Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych 109
  Ubytek przegrody międzykomorowej 110
  Zespół Eisenmengera. 113
  Kanał przedsionkowo-komorowy 114
  Wady tętnic wieńcowych 117
  Zespół Blanda, White’a i Garlanda 117
  Przetoki tętnic wieńcowych 120
  Choroba Kawasaki 122
  Pierścienie naczyniowe 124
  Zespół Fallota 130
  Atrezja zastawki tętnicy płucnej z ubytkiem międzykomorowym i MAPCA’s (naczynia odaortalnego unaczynienia płuc)  133
  Zespół wrodzonego braku zastawki tętnicy płucnej  133
  Zarośnięcie zastawki pnia płucnegoz ciągłą przegrodą międzykomorową  135
  Całkowite nieprawidłowe połączenie żył płucnych  138
  Przerwanie łuku aorty  142
  Wspólny pień tętniczy 145
  Przełożenie dużych naczyń 148
  Skorygowane przełożenie dużych naczyń 153
  Dwuujściowa prawa komora 154
  Serce jednokomorowe 147
  Zespół niedorozwoju lewego serca 164
  Zespół niedorozwoju prawego serca 168
  Atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej 169
  Inne wady o typie serca jednokomorowego 170
  Dwunapływowa lewa komora 170
  Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy 170
  Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej 171
  Zespół Ebsteina 171
  Wady mięśnia sercowego. Kardiomiopatie 173
  Kardiomiopatia rozstrzeniowa (zastoinowa) 174
  Kardiomiopatia przerostowa 176
  Kardiomiopatia restrykcyjna 177
  Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory 178
  Całkowity blok serca 178
     
8. Transplantacja serca oraz serca i płuc u dzieci  
  Rys historyczny 181
  Wskazania do przeszczepienia serca lub serca i płuc 181
  Opieka nad dzieckiem po przeszczepieniu 183
  Powikłania po transplantacji serca lub serca i płuc 183
  Odrzucanie przeszczepionego narządu 184
  Zakażenia 184
  Choroba naczyń krwionośnych przeszczepionego narządu 184
  Upośledzenie funkcji nerek oraz skłonność do nadciśnienia tętniczego 185
  Podsumowanie 185
     
9. Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia  
  Diagnostyka zaburzeń rytmu serca 188
  Zaburzenia rytmu serca w okresie życia płodowego 189
  Najczęściej występujące zaburzenia rytmu i przewodzenia u dzieci 190
  Nieprawidłowy rytm zatokowy 190
  Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego 191
  Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego 193
  Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca 193
  Częstoskurcze nadkomorowe 194
  Komorowe zaburzenia rytmu serca 196
     
 10.  
  Rozrusznik serca 199
     
 11. Pobyt dziecka w szpitalu  
  Przygotowanie dziecka do pobytu w szpitalu 205
  Jak przygotować siebie?  206
  Jak przygotować dziecko?  206
  Niezbędna dokumentacja i zalecane zabiegi 208
  Co trzeba lub warto zabrać ze sobą do szpitala?  209
  Oddział kardiologii dziecięcej  209
  Oddział kardiochirurgii dziecięcej  211
  Znieczulenie dziecka z wadą serca  215
  Znieczulenie ogólne  215
  Rozmowa z anestezjologiem  215
  Przygotowanie dziecka  216
  W dniu operacji  217
  Podsumowanie  218
  Dzień operacji 218
  Rady rodziców dla rodziców  219
  Blok operacyjny  220
  Opieka pooperacyjna – oddział intensywnej opieki medycznej  223
  Transfuzja krwi  227
  Grupy krwi  227
  Przetoczenie krwi  228
  Powikłania po przetoczeniu  229
  Sytuacje szczególne  229
  O co należy pytać lekarza prowadzącego?  230
  Pytania, które warto zadać kardiologowi 231
  Pytania, które warto zadać chirurgowi przed operacją  232
  Pytania, które warto zadać chirurgowi bezpośrednio po operacji bądź lekarzowi informującemu nas o jej przebiegu  232
  Pytania, które warto zadać przed wypisem do domu  233
     
12. Powikłania wad serca  
  Niewydolność krążenia 235
  ECMO oraz systemy pozaustrojowego wspomagania krążenia  237
   Obrzęki – edema  237
   Infekcje układu oddechowego  238
   Nadciśnienie tętnicze  239
   Objawy  240
   Przyczyny wtórnego nadciśnienia tętniczego u dzieci  241
   Nadciśnienie tętnicze w okresie pooperacyjnym  240
   Skutki nadciśnienia tętniczego  241
   Leczenie nadciśnienia tętniczego 241
   Nadciśnienie płucne  241
   Pierwotne nadciśnienie płucne  242
   Nadciśnienie płucne wtórne  242
   Nadciśnienie płucne w okresie pooperacyjnym  244
   Infekcyjne zapalenie wsierdzia (endocarditis)  245
   Powikłania infekcyjnego zapalenia wsierdzia  247
   Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia  247
   Powikłania zatorowo-zakrzepowe  248
   Leczenie przeciwzakrzepowe  249
   Niedokrwistość (anemia)  252
     
 13.  Rozwój dziecka z wadą serca  
   Odżywianie  255
   Karmienie przez sondę żołądkową  257
   Wizyty kontrolne  258
   O co pytać kardiologa podczas wizyty kontrolnej?  260
   Leki  260
  Najczęściej stosowane leki u dzieci z wadami serca  261
  Choroby dziecięce – szczepienia dodatkowe  264
  Zakażenia, przeciwko którym warto zaszczepić dziecko z wadą serca  264
   Przedszkole, szkoła  268
   Sport  269
   Wakacje i podróże  272
   Rozmowy z dzieckiem o wadzie jego serca  274
     
 14.  Dorosły z wrodzoną wadą serca  
   Problemy psychospołeczne  280
   Potomstwo – ciąża  280
   Zalecenia specjalne  281
   Aktywność fizyczna dorosłego z wrodzoną wadą serca  281
   Wybór zawodu i miejsca pracy  282
   Piśmiennictwo  282
     
 15.  Strata dziecka z powodu wady serca  
   Strata dziecka z powodu wady serca  283
     
 16.  Rola grup wsparcia  
   Rola grup wsparcia  291
     
 17.  Uregulowania prawne  
  Uzyskanie statusu osoby niepełnosprawnej 295
  Orzeczenie o niepełnosprawności 295
  Legitymacja dziecka/osoby niepełnosprawnej 296
  Stopnie niepełnosprawności 296
  Wydanie orzeczenia i metody odwołania się od uzyskanej decyzji 296
  Zasiłki przysługujące na dziecko 297
  Zasiłek rodzinny 298
  Dodatki do zasiłku rodzinnego 298
  Świadczenia opiekuńcze 300
  Zasiłek macierzyński 301
  Zaliczka alimentacyjna 301
  Pozostałe świadczenia nieobjęte ustawą 302
  Ulgi przysługujące w podróży środkami transportu zbiorowego 304
     
18. Chirurgia wrodzonych wad serca u noworodków – teraźniejszość i przyszłość  
  Chirurgia wrodzonych wad serca u noworodków –
teraźniejszość i przyszłość
305
     
  Aneks 1. Przydatne adresy i telefony  
  Kliniki i oddziały kardiologiczne dla dzieci 309
  Kliniki i oddziały kardiochirurgiczne dla dzieci 313
  Ośrodki kardiologicznej diagnostyki płodów typu C – eksperci 315
     
 
 
Aneks 2. Leksykon - wykaz niektórych skrótów i terminów medycznych
 
  Skróty 317
  Terminy medyczne 320
     
  Aneks 3. Europejska karta praw dziecka w szpitalu  
  Europejska karta praw dziecka w szpitalu 329
     
 
Aneks 4. Schemat serca
 
     
  Indeks  
     
  Aparat CoaguChek XS lub S  
     
  Apraty ECMO